Văn bản hết hiệu lực

STTTên/Số/Ký hiệuVề việc/Trích yếuBan hànhVăn bản thay thế
1QĐ 32/QĐ-HĐQLQVề việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất mới phát sinh có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn,nhiệm vụ khoa học và công nghệ có triển vọng nhưng có tính rủi ro.14/09/2012

Tải về

Thông tư 40/2014/TT-BKHCN

Tải về

2QĐ 28/QĐ-HĐQLQQuy định về việc cho vay của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia05/10/2011

Tải về

 

Thông tư số 14/2016/TT-BKHCN

Tải về

3Thông tư 144/2007/TTLT-BTC-BGDĐT-BNGHướng dẫn chế độ, cấp phát và quản lí kinh phí đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước

05/12/2007

Tải về

Thông tư số 206/2010/TT-BTC-BGDDT-BNG

Tải về

4QĐ 03/QĐ-HĐQL (15/06/2009)Quy định tài trợ hoạt động hỗ trợ nghiên cứu khoa học

04/10/2006

Tải về

Thông tư 09/2015/TT-BKHCN

Tải về

5Thông tư 93/2006/TTLT/BTC-BKHCNVề việc hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

04/10/2006

Tải về

Thông tư 27/2015/TTLT/BKHCN-BTC

Tải về

6Thông tư liên tịch 2341/2000/TTLT/BKHCNMT-BTCHướng dẫn thực hiện Nghị định số 119/1999/NĐ-CP ngày 18/9/1999 của Chính phủ về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ28/11/2000

Tải về

7QĐ 06/QĐ-HĐQLQHướng dẫn quy trình hỗ trợ theo Nghị định 119/1999/NĐ-CP13/09/2010

Tải về

8Thông tư 97/2010/TT-BTCQuy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

06/07/2010

Tải về

Thông tư 40/2017/TT-BTC

Tải về

9QĐ 03/2010/QĐ-HĐQLQVề việc tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội
do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ

08/04/2010

Tải về

Thông tư 37/2014/TT-BKHCN

Tải về

10QĐ 03/2008/QĐ-HĐQLQ

Quy định về việc tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ

24/12/2008

Tải về

Thông tư 37/2014/TT-BKHCN

Tải về

11Nghị định 119/1999/NĐ-CPVề một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ18/09/1999

Tải về

 

12Nghị định 122/2003/NĐ-CPVề việc thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

22/10/2003

Tải về

Nghị định 23/2014/NĐ-CP

Tải về