Kết quả tiếp nhận hồ sơ tài trợ nghiên cứu cơ bản thuộc lĩnh vực KHXH&NV năm 2015

Từ ngày 30/9/2015 đến ngày 30/10/2015, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký tài trợ nghiên cứu cơ bản thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn năm 2015, kết quả tiếp nhận như sau:

Tổng số 68 hồ sơ, trong đó:
–   Ngành Tâm lý học: 02 hồ sơ
–   Ngành Kinh tế và kinh doanh: 27 hồ sơ
–   Ngành Khoa học giáo dục: 09 hồ sơ
–   Ngành Xã hội học: 09 hồ sơ
–   Ngành Pháp luật: 02 hồ sơ
–   Ngành Khoa học chính trị: 02 hồ sơ
–   Ngành Địa lý kinh tế và xã hội: 02 hồ sơ
–   Liên ngành Lịch sử và khảo cổ học: 06 hồ sơ
–   Liên ngành Ngôn ngữ học và Văn học: 08 hồ sơ
–   Liên ngành Triết học, đạo đức học và tôn giáo: 01 hồ sơ
Đề tài thuộc khối viện, trường:
–   Viện: 28
–   Trường: 34
–   Khác: 06
Đề tài thuộc các vùng, miền:
–   Miền Bắc: 51
–   Miền Trung: 09
–   Miền Nam: 08

Bài viết liên quan